GIFT CARD שובר מתנה למבשלת ליבירה בהנחה של 10%!

בחירת שובר מתנה

1

למי לשלוח

2

10% הנחה

מה סכום ה-Gift Card?

קבלו

×

תקנון עבור שובר ליבירה

1. תקנון זה מהווה תנאים מחייבים לשימוש בשובר של מסעדת ליבירה (חב’ ליבירה בע”מ ברח’ הנמל 26 חיפה – מנהל האתר, 04-3740251, info@libira.co.il). הגלישה באתר libira.co.il ודפי הנחיתה שלו לרבות דף נחיתה לרכישת השוברים http://libira.co.il/vouchers/ (“האתר” בהמשך) והגישה לשובר היא בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.

2. התקנון הינו הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין מסעדת ליבירה. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

3. גם אם התקנון משתמש בלשון זכר, הכוונה לשני המינים יחדיו.

הוראות שימוש כלליות לשימוש באתר ורכישת השוברים:

* מימוש השוברים מותנה בהזמנת מקום מראש
*לא תקף בערבי יום שישי אחרי שעה 19:00
* אין כפל מבצעים
* לא תקף בעסקאות של מועדון החברים
*לא תקף בארוחות עסקיות
*לא תקף לאירועים עם מחיר לסועד נקבע מראש
*ט.ל.ח

4. הגדרות

5. שובר: שובר כסף המקנה לקונה זכות לקבל בתמורה את הערך הכספי שנקוב בו, ובכפוף להוראות תקנון זה.

6. כללי

6.1. אתר libira.co.il ופלטפורמת השובר מופעלים על ידי חברת ליבירה בע”מ ח.פ.515562817

6.2. פלטפורמת השובר של האתר מאפשרת לרכוש שובר לשימוש במסעדת ליבירה ברח’ הנמל 26 חיפה בלבד.

6.3. משתמש זכאי לעשות שימוש באתר בהתקיים כל התנאים הבאים יחד:

6.4.1. המשתמש הנו כשיר משפטית.

6.4.2. המשתמש מעל גיל 18 שנים;

6.4.3. המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה;

6.4.4. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף, שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות האשראי או המכובד בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי;

6.4.5. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.

6.4.6. המשתמש הסכים לתנאי תקנון זה ולמדיניות הפרטיות של מנהל האתר.

6.5. מנהל האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן תקנון זה, מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ללא צורך בהודעה מוקדמת או קבלת הסכמת המשתמש באתר, באחריות המשתמש לקרוא את התנאים בכל כניסה לאתר ולמשתמש באתר לא תהיה טענה בעניין. על אף האמור, מנהל האתר יפעל ככל האפשר לעדכן את משתמשיו, באמצעות פרסום באתר, על שינויים שיחולו בתנאי שימוש אלה.

6.6. מנהל האתר רשאי לסגור את האתר לעדכונים ושדרוגים, ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של המוצרים, השירותים והתכנים הניתנים בו, ולהפסיק הפצתו של כל מידע, שיטת העברת מידע, מהירויות העברת המידע או כל מאפיין אותות ו/או מאפיין שידור אחרים וזאת ללא צורך בהודעה מראש למשתמש.

6.7. כל שינוי בתנאי השימוש יחול מרגע פרסומו על כל משתמשי האתר, וכל שימוש באתר על ידי משתמש לאחר ביצוע השינויים האמורים ייחשב הסכמה וקבלה של השינויים האמורים על ידי המשתמש.

6.8. תנאי התקנון מצויים באתר והינם חובה לעיון והסכמה ע”י הלקוחות המעוניינים להצטרף וליהנות משירותי האתר המלאים. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.

6.9. השימוש בחלקים מסוימים של האתר מותנה בתשלום והזנת פרטים שונים בהתאם למפורט בתנאי השימוש להלן.

7. תנאי השימוש באתר

7.1. זכות השימוש באתר הינה אישית למשתמש ולא ניתנת להעברה לכל צד ג.

7.2. השוברים המוצעים באתר מיועדים לשימוש הפרטי והאישי של הלקוחות ולא למטרות מסחריות ו/או סיטונאות ואינם ניתנים למכירה לכל צד שלישי שהוא ואינם ניתנים למכירה לכל צד שלישי שהוא בהנחה. מנהל האתר רשאי למנוע מלקוח כלשהו את השתתפות והשימוש באתר, באופן זמני או לצמיתות, על פי שיקול דעתו הסביר, בכפוף לכל דין, לרבות אם יהא סבור כי הלקוח עלול לסחור בהם, וזאת ללא צורך לנמק החלטתו או להודיע ללקוח על כך מראש. מנהל האתר אף שומר לעצמו את הזכות, על פי שיקול דעתו הסביר ובכפוף לכל דין, לבטל את רכישתו של הלקוח בנסיבות אלו.

7.4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מנהל האתר יהא רשאי להפסיק בכל עת, מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה, ללא צורך במתן התראה מוקדמת, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:

7.4.1. אם לדעת מנהל האתר הלקוח מסר במתכוון פרטים שגויים.

7.4.2. בנסיבות בהן הלקוח עשה או עושה שימוש האסור לפי תקנון זה ו/או שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים ו/או ללקוחות אחרים ו/או באופן המהווה עוולה אזרחית ו/או עבירה פלילית ו/או באופן המעורר חשד סביר ו/או הלקוח פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתנאי השימוש ו/או בתקנון;

7.4.3. אם לדעת מנהל האתר הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע במנהל האתר או בצדדים שלישיים כלשהם;

7.4.4. אם לדעת מנהל האתר הלקוח עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

7.4.5. אם הלקוח הפר איזו מהוראות תקנון זה;

7.4.6. אם כרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

7.5. אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי לגרוע מחובתו של הלקוח לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי שימוש אלה. כל שימוש של הלקוח באתר, לרבות בשירותים ובתכנים שבאתר, בניגוד להוראות מנהל האתר ו/או בניגוד לתנאי שימוש אלה ו/או בניגוד להוראות כל דין, יזכה את מנהל האתר ו/או צדדים שלישיים בעלי זכויות בשירותים ובתכנים לפי העניין, בנקיטת אחד או יותר מן הסעדים הקבועים בתקנון זה כלפי הלקוח, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות מנהל האתר ו/או צדדים שלישים בעלי זכויות בשירותים ובתכנים על פי כל דין.

8. אופן רכישת שובר

8.1. כדי לרכוש את שובר ליבירה באתר, יש לבחור את סכום השובר אותו רוצים לקנות. בעת ביצוע רכישה באתר יידרשו הלקוחות למסור את אחד או יותר מהפרטים המזהים אודות עצמם (כתובת דואר אלקטרוני, שם פרטי, שם משפחה, כתובת, יישוב, טלפון, תעודת זהות ופרטי כרטיס אשראי) (להלן: “הפרטים האישיים”) (להלן: “ביצוע הפעולה”). אם הזמנה תבוצע ללא הפרטים המלאים שלך, מנהל האתר יהיה רשאי לבטל את ההזמנה. על פי חוק אינך חייב למסור את הפרטים בטופס הרישום ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא מסרת את כל הפרטים המבוקשים לא תוכל להשתתף ברכישת השובר.

8.2. מנהל האתר רשאי לבטל את ההזמנה, בין השאר, אם אותו לקוח הגיש פרטים כוזבים או חלקיים ו/או באם יתברר לו שחלה טעות אנוש או טעות טכנית בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכדומה. במקרה שכזה תישלח לנרשמים הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני. מנהל האתר לא ישא באחריות לקבלת הודעת הביטול בכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש, במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש בעת רישומו האלקטרוני שגויה או במקרה של תקלה טכנית או בעיה אחרת.

8.3. המחירים המוצגים במכירת השובר כוללים מע”מ.

8.5. קניה שאושרה מהווה קניה המחייבת בתשלום מלוא הסכום שהוצע בגינה על ידי המציע.

8.6. חיוב הלקוח יתבצע על ידי ליבירה בע”מ וזאת באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר.

8.7. בעת ביצוע רכישה באתר, הפרטים האישיים של הלקוח יועברו למערכת עיבוד הנתונים של מנהל האתר (להלן: “המערכת”) באמצעות ערוץ מוצפן תקני (SSL). רישומי המערכת יהוו ראיה לכאורה לאמור בהם.

8.8. מיד לאחר ביצוע הפעולה יבצע מנהל האתר בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור הפעולה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה.

8.9. יובהר ויודגש, כי רק אישור בדבר ביצוע הפעולה שהתקבל מחברת האשראי על חיוב כרטיס האשראי ובנוסף אישור שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי הפעולה הרלבנטיים, לרבות מספר הפעולה, פרטי הלקוח ופרטי הפעולה, יהווה אישור על קליטת הפעולה אצל מנהל האתר. הרישום שנרשם במחשבי מנהל האתר יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

8.10. מנהל האתר ו/או מי מטעמו שומר לעצמו את הזכות שלא לקבל או לבטל כל בקשה לרכישת השוברים גם לאחר אישור חברת האשראי, בכל אחד מן המקרים הבאים:

8.10.1. בהתאם לשיקול דעתו הסביר של מנהל האתר מתעורר חשד כי התשלום עבור רכישת השובר לא יבוצע כלל או שלא יבוצע במלואו ובמועדו.

8.10.2. נפלה טעות במסירת פרטי הזיהוי ו/או מידע הנדרש לביצוע רכישה באתר.

8.10.3. אם יתברר כי נפלה טעות סופר או טעות טכנית חריגה בהצגת פרטי שובר ו/או השירות נשוא שובר המוצעים לרכישה, המחיר ו/או פרטים אחרים.

8.10.4. במקרים בהם קרתה תקלת תקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שפגמה בהליך רכישה תקין בדרך הרכישה.

8.10.5. אם יתברר כי חלה במהלך המכירה פעילות שאינה חוקית מצד גורם כלשהוא.

8.10.6. במקרים של כוח עליון המונעים את המשך המכירה ו/או ניהולה באופן תקין.

8.10.7. מנהל האתר יפרסם הודעה על ביטול המכירה, בהתאם לשיקול דעתו, בדוא”ל שמסרו בעת רכישת השוברים במקרים המתאימים.

8.10.9. במקרה של ביטול הבקשה לרכישת המוצרים ו/או השירותים כמפורט בסעיף זה, תבוטל השתתפות רוכשי השוברים ובהתאם יושב להם כספם. כמו כן, למנהל האתר שמורה הזכות למנוע מרוכשי השוברים השתתפות חוזרת בשירות האתר מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים לרשותם ע”פ כל דין, ולא תהא לרוכשי השוברים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מנהל האתר ו/או מי מטעמה ככל שפעלו בהתאם לסעיפים

8.11. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של מנהל האתר לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע”י מבצע הפעולה. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהיה מנהל האתר זכאי לבטל את בקשת הרכישה.

8.12. אם חברת האשראי תסרב לכבד את התחייבויותיך תבוטל הזמנת השובר על ידך ולליבירה בע”מ תהיה במקרה כזה הזכות לחייב אותך בדמי ביטול של 5% ממחיר השובר או חלק השובר שהזמנת או בסך של 50 ₪, לפי הנמוך מבין השניים הכל כפי שיפורט בסעיף ‏15 להלן.

8.13. את השובר תוכלו להדפיס או לשלוח באמצעות המייל או באמצעות הודעת טקסט, ויתכנו אמצעי הנפקת שובר נוספים לבחירה, הכל כפוף לשיקולי חב’ ליבירה בע”מ. ביצוע הוראות סעיף זה מהוות קבלת השובר ופעולה זו אינה ניתנת לביטול.

8.14. הנך מאשר בזאת קבלת הקבלה באמצעות הדואר האלקטרוני אשר מסרת בעת רכישת השוברים.

8.15. מנהל האתר יהיה רשאי לעדכן את כמות המינימום של השוברים או את כמות המקסימום של השוברים הניתנים לרכישה.

9. אספקת המוצרים
אספקת המוצרים/השירותים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בתנאי שימוש אלו (תקנון) ובעמוד המכירה של השוברים באתר. אספקת המוצרים תבוצע על ידי מסעדת ליבירה.

10. עלות השירות

10.1. השימוש בשירות ו/או גלישה באתר הינו ללא עלות.

10.2. כל לקוח יישא בעלות בה בחר עבור שוויו של השובר. שווי השובר כולל מע”מ כדין.

11. מימוש השובר

11.1. לא ניתן לממש שובר מתנה יותר מפעם אחת. לא ניתן לעשות מימוש חלקי של הסכום.

11.3. לא ניתן לשלם תשר (טיפ) באמצעות השובר.

11.4. ליבירה לא יהיה אחראי לאובדן, גניבה, שיכפול או להדפסה ביתר של השוברים או של מספרם הסידורי.

11.5. לכל שובר תיקבע תקופת מימוש מקסימאלית במסגרתה תוכל לממשו. באחריותך המלאה והבלעדית לממש השובר לכל המאוחר עד לתום תקופה זו. לאחר תקופה זו אין לשובר כל תוקף ותאבד את זכאותך לצרוך המוצר או השירות כמפורט בו או לקבל החזר כספי כלשהוא או תמורה בין כספית ובין אחרת ומבלי שתהא זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי בשל כך.

11.6. מימוש השובר מותנה בהזמנת מקום במסעדת ליבירה. השובר אינו מהווה הזמנת מקום/שולחן במסעדה

13. כללי

13.1. תוקף השובר יצוין על גבי השובר.

13.4. לא יינתן החזר כספי או פיצוי בגין אי מימוש, אובדן או גניבה של השובר.

14. דרכי פנייה למנהל האתר (שירות לקוחות)

14.1. בכל שאלה ו/או בעיה הקשורה באתר ובהפקת השוברים תוכל לפנות ישירות לשירות הלקוחות של מנהל האתר במספר: 04-3740251 בשעות פעילותו של המוקד: ימי חול בין השעות: 10:00-22:00 ובימי שישי 10:00-16:00. כמו כן, תוכל לפנות אלמנהלי האתר באמצעות דואר אלקטרוני info@libira.co.il.

15. מדיניות ביטולים והחזרה:

15.1. הוראות סעיף זה מתייחסות לביטול רכישת השובר, לא לביטול רכישת מוצרים במסעדה תוך שימוש בשובר. לביטול רכישת מוצרים במסעדה.

15.2. ביטול רכישת שובר מהאתר יהיה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ’א-1981 (“חוק הגנת הצרכן”) העוסקות במכר מרחוק.

15.3. לצורך ביטול, יש לפנות בכתב ובאמצעות פניה לשירות הלקוחות של האתר או באמצעות הדואר או באמצעות תקשורת אלקטרונית (כדוגמת דואר אלקטרוני), ותכלול את פרטי הרוכש כולל מספר תעודת זהות ואת פרטי השובר, כמפורט בסעיף ‏14 שלעיל.

15.4. רק הלקוח המשלם את השובר יכול לבטל את רכישת השובר.

15.5. דמי ביטול – בכפוף לכך שלא נעשה שימוש בשובר ובכפוף לייתר התנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו, בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין השובר בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 50 ש’ח, לפי הנמוך מביניהם. לדוגמא: אם שווי השובר הינו 100 ₪, ישלם הלקוח דמי ביטול בסך של 5 ₪. אם שווי השובר הינו 1200 ₪, אזי ישלם הלקוח דמי ביטול של 50 ₪.

15.6. עם זאת, אין באמור כדי לפגוע מזכותו של מנהל האתר לתבוע את נזקיו כאמור בסעיף 14ה(ג) לחוק הגנת הצרכן.

15.8. עם ביטול העסקה, יבוטל השובר ולא ניתן יהיה לממשו בבית העסק.

16. אבטחת מידע וסודיות

16.1. מנהל האתר יפעל, כמיטב יכולתו, לאבטחת הפרטים האישיים כהגדרתם בסעיף 8.1 לעיל, לשם שמירה על פרטיות הלקוח. עם זאת, מנהל האתר אינו יכול להבטיח כי מערכותיו חסינות בפני פריצות ו/או חדירות בלתי מורשות למערכותיו, ובמקרה כאמור לא תהיה ללקוח כל טענה בעניין.

16.2. מנהל האתר, מנהליו, עובדיו, כל הפועלים מטעמו וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים והתכנים לא יישאו באחריות כלשהי לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן כלשהם, ישירים עקיפים או תוצאתיים, שיגרמו או העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג’ כתוצאה מפריצה ו/או חדירה בלתי מורשים למערכותיו של מנהל האתר.

16.3. למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר למנהל האתר במועד הרישום לאתר ו/או הנובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות הלקוח במהלך הגלישה, ייאגרו במאגרי המידע של מנהל האתר. ברישומו לאתר ושימוש בו המשתמש מאשר למנהל האתר לאגור מידע כאמור.

16.4. מעבר לשימוש הנ”ל מנהל האתר מתחייב שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם. אולם, מנהל האתר שומר לעצמו את הזכות לחשוף כל מידע אישי אודות הלקוח או אודות השימוש של הלקוח באתר, לרבות בשירותים ובתכנים שבאתר, ללא מתן הודעה מוקדמת ללקוח וללא קבלת הסכמה מהלקוח, בהתקיים אחד ו/או יותר מהמקרים הבאים: 1) לצורך ציות לדרישות הדין ו/או על מנת למלא אחר צו של בית משפט/רשות מוסמכת; 2) להגן על זכויותיו של מנהל האתר ו/או מי מטעמו ו/או צדדים שלישיים; 3) לאכוף את תנאי שימוש אלו; 4) לספק את השירות; 5) לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר; 6) לשנות ו/או לבטל שירותים ותכנים שקיימים באתר; 7) להתאים את המודעות ו/או העסקאות שיוצגו למשתמש בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך; 8) לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר; 9) לאימות פרטים ולצרכי אבטחת מידע. במידה ויחשוף מנהל האתר מידע אישי אודות הלקוח, יעשה מנהל האתר את כל המאמצים שביכולתו לעשות זאת תוך שמירה על פרטיותו של הלקוח ככל שניתן בנסיבות העניין.

16.5. מנהל האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, מנהל האתר לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, למעט לנזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנותו (ככל שתקבע בבית המשפט) של מנהל האתר.

16.6. מנהל האתר יהא רשאי להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים (כגון לצורכי בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיו”ב) במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו, אולם במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך.

16.7. מנהל האתר יהא רשאי לעשות שימוש ב”עוגיות” (“cookies”)- קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של מנהל האתר על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש באמצעות הדפדפן שלך, על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי ה”עוגיות” אינן מכילות כל מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב “עוגיות” או שיימחקו.

18. מנהל האתר, מנהליו, עובדיו, נציגיו, בעלי מניותיו, וכל הפועלים מטעמו ו/או עבורו וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים הניתנים באתר אינם אחראים בשום אחריות ו/או חבות לפרטים לא נכונים ו/או לא מלאים ו/או לא עדכניים ו/או מטעים שימסור הלקוח, לכל שימוש שייעשה על ידי הלקוח באתר, לרבות בתכנים ובשירותים שבאתר, לתוצאות השימוש ו/או להסתמכות של הלקוח על האתר ו/או התכנים והשירותים שבאתר. אין לבצע שום עסקה או לקבל כל החלטה בהסתמך על השירותים והתכנים שבאתר, וכל העושה כן עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד.

20.4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מנהל האתר, מנהליו, עובדיו, נציגיו, בעלי מניותיו, וכל הפועלים מטעמו ו/או עבורו וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים הניתנים באתר לא יהיו אחראים בשום אחריות ו/או חבות לכל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תשלום, מכל מין וסוג, שייגרמו עקב נסיבות מעבר לשליטתם, ובכלל זאת, כוח עליון, אש, מלחמה, פעולות חבלה, הפרעות קשות בסדר הציבורי, מחסור במקורות סבירים להספקה של ציוד חיוני למערכת, מעשה או מחדל של מפ”א או מפעיל סלולרי או מגבלות שהוטלו על ידם, חוקים, תקנות או צווים ממשלתיים, מגבלות הרשת, מגבלות צבאיות או ביטחוניות, ואמצעים למניעת הונאה.