תנאי שימוש  ליבירה בע”מ

האתר www.libira.co.il  ו/או שירותים באתר ו/או אפליקציות באתר ביחד – “האתר/שירותים/אפליקציות”  המנוהלות והמופעלות על ידי חברת ליבירה בע”מ – בהמשך ליבירה בע”מ“,”אנחנו” או “אנו”.

תנאי השימוש המפורטים להלן (“תנאי השימוש”) מסדירים את אופן השימוש באתר ו ו/או אפליקציות  הזמינים באמצעותו – להלן”השירותים”.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר אך מיועדים לכל אדם המשתמש באתר/שירותים/אפליקציות, נשים וגברים כאחד. המונח “משתמש/ים” או “אתה” בתנאי שימוש אלה הינו כל משתמש באתר/שירותים/אפליקציות או כל הורה או אפוטרופוס של כל קטין שמאשר לקטין להשתמש באתר/שירותים/אפליקציות ואשר הינו אחראי על מעשיו ושימוש של הקטין באתר/שירותים/אפליקציות. אם הנך מתחת לגיל 18, אנא קרא תנאי שימוש אלה בעיון ובקפידה יחד עם הוריך או אפוטרופוס אחר.

על מנת להשתמש באתר/שירותים/אפליקציות תתבקש לאשר את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות (“מדיניות הפרטיות“) המפורסמת ב: מדיניות הפרטיות אשר מסדירה את האיסוף, העיבוד וההעברה של מידע אישי (כהגדרתו במדיניות הפרטיות) על ידי ליבירה בע”מ. ליבירה בע”מ שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. כל עדכן יהיה בתוקף מיום פרסום תנאי השימוש המעודכנים באתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר/שירותים/אפליקציות לכל מטרה שהיא ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי ליבירה בע”מ.

 1. שירותים
 • אתה רשאי להשתמש באתר/שירותים/אפליקציות בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש. ליבירה בע”מ שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את האתר/שירותים/אפליקציות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש. ליבירה בע”מ אינה אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה משינויים כלשהם, השעיה או ביטול האתר/שירותים/אפליקציות ו/או השירותים.
 • השימוש באתר/שירותים/אפליקציות והגישה אליהם בטלים ומבוטלים ככל ששימוש או גישה להן אסורה לפי חוק, תקנה או כל התחייבות אחרת. הנך מתחייב כי](א) כל מידע אשר נמסר בתהליך הרישום הוא נכון, מדויק, עדכני ומלא; (ב) תשמור על דיוק ואמיתות מידע זה; (ג) הנך בן שמונה עשרה (18) שנים ומעלה, או לחילופין, קיבלת אישור מהורה ו/או אפוטרופוס להשתמש באתר/שירותים/אפליקציות ו/או בשירותים, ואתה כשיר לערוך חוזה מחייב; (ד) השימוש שלך באתר/שירותים/אפליקציות אינו מפר כל חוק או תקנה או כל התחייבות שעשויה להיות לך כלפי צד שלישי; וכן (ה) כל שימוש שלך באתר/שירותים/אפליקציות יהיה בהתאם לכל דין.

 

 

 1. שימוש בשירותים
 • בכפוף לתנאי השימוש, כחלק מהשירותים תוכל, באמצעות האתר/שירותים/אפליקציות, לבצע חיפוש ולהזמין מקום במסעדת ליבירה, להזמין משלוחי מזון (“משלוח”) ומוצרים (“מוצרים”) בהתאמה או לתאם איסוף עצמי (“איסוף עצמי“) מליבירה. כמו כן, תוכל לצפות בתפריטי המסעדה (ככל שיהיו). השירותים עשויים לכלול שירותים נוספים (כגון מעקב אחרי משלוח).
 1. מחיריםותשלומים
 • בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של ליבירה בע”מ, ובהתאם למפורט באתר/שירותים/אפליקציות ו/או בהתאם למוסכם בינך לבין ליבירה בע”מ, הנך רשאי לבחור בין ביצוע התשלום באמצעות האתר/שירותים/אפליקציות חיצוניים או תשלום ישירות מול ליבירה בע”מ.
 • ככל שבחרת לשלם באמצעות האתר/שירותים/אפליקציות של ליבירה בע”מ, כרטיס האשראי המשויך לחשבון המשתמש שלך יחויב עם השלמת ההזמנה. תשלומים אשר יבוצעו באמצעות שימוש בכרטיס אשראי אשר מספרו שגוי או הינו פג תוקף או אשר סכום החיוב חורג ממסגרת האשראי המאושרת בו, לא יתקבלו, וליבירה בע”מ, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית להגביל את חשבונך בעקבות כך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובמקרה בו תשלום כאמור בוצע, ליבירה בע”מ שומרת לעצמה את הזכות לגבות כל תשלום או עמלה אשר לא התקבלו במלואם או בחלקם. בנוסף, אתה תשלם לליבירה בע”מ כל עלות אשר נגרמה לליבירה בע”מ כחלק ממאמצי הגבייה ממך עבור תשלומים שלא התקבלו, לרבות, שכר טרחת עורך דין ועלויות גבייה. עסקה לא תושלם כל זמן שלא התקבל התשלום במלואו וקיבלת אישור הזמנה באמצעות האתר/שירותים/אפליקציות.
 • ככל שתשלום יתבצע ישירות מול  ליבירה בע”מ, האחריות לגביית מע”מ והבהרת החיוב בהם למשתמש, ככל שיש צורך בכך, מוטלת על  ליבירה בע”מ.
 1. מינימום למשלוח, ביטול הזמנות ותלונות
 • ליבירה בע”מ שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל משלוח במקרה בו ההזמנה אינה עומדת ברף סכום המינימום הנדרש למשלוח, בהתאם לדרישות  ליבירה בע”מ. ליבירה בע”מ אינה אחראית ולא תהיה אחראית לכל טענה בדבר אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או פגמים בפרטים שנמסרו על ידיך בעת ביצוע ההזמנה ו/או לגבי פרטים שלא נקלטו במערכת המחשב שלנו ולכל נזק, חיסרון כיס, וכל טענה אחרת בקשר עם ביצוע משלוח ו/או הזמנה.
 • בכל תלונה או בקשה המתייחסת לפעילות האתר/שירותים/אפליקציות או בכל תלונה או בקשה הנוגעת לשירותים אשר סופקו על ידי מסעדת ליבירה, נא צור קשר עם ליבירה בע”מ בכתובת info@libira.co.il . ליבירה בע”מ תפעיל אמצעים סבירים ומקובלים העומדים לרשותה על מנת לוודא כי תלונתך מטופלת בהתאם.

 

 1. רישום חשבון
 • תוכל להשתמש  כמשתמש רשום או ללא רישום, אולם, ישנם שירותים מסוימים אשר לא תוכל לעשות בהם שימוש ללא רישום. כדי להירשם תתבקש לספק לליבירה בע”מ מספר פרטים אודותיך כולל פרטי כרטיס האשראי אשר נעביר לסולק צד שלישי עם קבלת תשלום עבור המוצרים. אנו עשויים לשנות את אופן הרישום לפי שיקול דעתנו. כלל שיהיה לך חשבון רשום, הנך מתחייב: (א) כי ידוע לך שאתה אחראי באופן מלא לשמירת הסיסמה; ו – (ב) להודיע לליבירה בע”מ באופן מידי על כל שימוש שאינו מורשה בחשבון או בסיסמה.
 • אתה אחראי באופן בלעדי ומלא על ביטחון המחשב ו/או טלפון הנייד ו/או כל מכשיר אחר שלך ועל הפעילות בחשבון שלך, גם במקרה בו הפעילות לא בוצעה על ידיך. ליבירה בע”מ לא תישא באחריות בגין כל הפסד או נזק הנובע משימוש בלתי מורשה בחשבון או בסיסמה שלך. אתה מתחייב לשפות ולפצות את ליבירה בע”מ בגין כל שימוש פסול או בלתי חוקי בחשבון שלך ובגין כל חוב שהצטבר או מיסים החלים עליה, אלא אם כן הודעת לליבירה בע”מ בכתובת info@liira.co.il על שימוש ו/או חדירה בלתי מורשית לחשבונך ועל כך שאתה דורש את חסימתו. ליבירה בע”מ רשאית לסרב לאפשר לך להירשם לאתר/שירותים/אפליקציות ו/או לבטל את חשבונך, מכל סיבה שהיא ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 1. ביטול חשבון
 • הנך מאשר כי ידוע לך כי ליבירה בע”מ יכולה מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי להודיע על כך, לחסום את גישתך לחשבון שלך ולהסיר כל תוכן הקשור אליו. סיבות לחסימה כאמור יכולות להיות: (1) הפרה של תנאי השימוש; (2) תקופה ארוכה של חוסר פעילות; (3) התנהגות שמהווה הונאה או שהינה פוגענית או מטרידה; (4) התנהגות המזיקה למשתמשים אחרים, לצדדים שלישיים, לאתוס של הקהילה שלנו או לעניינינו העסקיים; (5) ניסיון זדוני לפגוע במהלך העסקי של ליבירה בע”מ באמצעות ביקורות ו/או פרסומים שליליים; (6) ביצוע תשלום נכשל ו/או נדחה בכפוף לתנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו. עם השעיית או ביטול חשבונך, לא תהיה לא כל גישה לכל תוכן אשר היה זמין לך באמצעות חשבונך ואינך רשאי להירשם מחדש ללא אישור מפורש מליבירה בע”מ.
 • אם נסבור, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כי התרחשה הפרה של תנאי השימוש או כי התרחשה כל התנהגות בלתי חוקית או בלתי נאותה, נוכל לנקוט בכל פעולה הנראית לנו מתאימה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לחקור כל חשד להפרה של תנאי השימוש או של התנהגות בלתי חוקית או בלתי נאותה באתר/שירותים/אפליקציות ו/או בשירותים. אנו נשתף פעולה עם כל חקירה של רשויות אכיפת החוק או עם כל צו בית משפט שדורש מאתנו או מנחה אותנו לחשוף את הזהות, ההתנהלות או כל תוכן של כל משתמש שישנו חשד שנקט בפעולות הנחזות למנוגדות לדין. כל סגירה או השעיה של חשבונך לא תשפיע על חביותיך כלפינו תחת תנאי השימוש (לרבות זכויות, שיפוי וכל המצגים שלך כלפינו והגבלת האחריות), שלפי מהותם ולפי העניין מיועדים להוסיף ולהתקיים לאחר סגירה או השעיה כאמור.

 

 • הנך רשאי לבקש שנסגור את חשבונך בכל עת ומכל סיבה שהיא על ידי שליחת הודעה לכתובת:  info@libira.co.il.  נסגור את חשבונך בהקדם האפשרי לאחר קבלת בקשתך. מדיניות הפרטיות מסדירה את אופן הטיפול במידע שלך ו/או כל תוכן משתמש (כהגדרתו להלן) לאחר סגירת חשבונך.
 1. תוכן
 • סוגים שונים של תוכן עשויים להיות זמינים לך באמצעות האתר/שירותים/אפליקציות לרבות תמונות, קטעי וידאו, תפריטים, תמחור, תיאורים, מידע, המלצות וכל חומר אחר הקשור ו/או הנובע מהמוזכר לעיל. האתר/שירותים/אפליקציות עשויים לאפשר לך להוסיף תוכן ו/או נתונים מסוימים, לרבות משוב ו/או דירוג של בתי העסק ו/או השירותים המוצעים, המלצות, בקשות ו/או הצעות לשיפור (להלן “תוכן המשתמש”). כל תוכן המוצג ו/או שיתווסף לאתר/שירותים/אפליקציות על ידי ליבירה בע”מ או המשתמשים (לרבות תוכן משתמש) יכונה יחד “תוכן“.
 • הנך אחראי באופן בלעדי לכל תוכן משתמש אשר הנך מעלה. הנך מצהיר ומתחייב שתוכן המשתמש עומד בכל הוראות החוק, שאתה מחזיק בכל הזכויות הנדרשות בכדי להעלות את תוכן המשתמש לאתר/שירותים/אפליקציות, וכי תוכן המשתמש אינו מפר (או מוביל להפרה של) זכות קניין רוחני, זכות מוסרית, זכות לפרסום, זכות לפרטיות ו/או כל זכות אחרת של צד שלישי. איננו מתחייבים לקבל, להציג, לסקר או לתחזק כל תוכן משתמש. ככל שהנך מעלה תוכן משתמש אשר מוגדר כמידע רגיש ו/או כפוף לתקנות רגולטוריות מיוחדות ו/או הגנות ייחודיות בחוק, מוטלת עליך החובה לקבל את הסכמתו המפורשת של נושא המידע, בהתאם לחוק, לספק לליבירה בע”מ מידע זה. יתר על כן, אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות להסיר ולמחוק לצמיתות, מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מראש, כל תוכן, לרבות תוכן משתמש שהועלה או שונה על ידיך. אנחנו לא מקדמים כל תוכן, דעה, או המלצה, המבוטאים על ידי משתמש כזה או אחר, ואנחנו מסירים באופן מפורש כל אחריות הנוגעת לתוכן, לרבות, ללא הגבלה, תוכן המשתמש.
 • ליבירה בע”מ רשאית לבחור, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לנטר תוכן משתמש על מנת לאתר התנהגות בלתי הולמת או בלתי חוקית, לרבות באמצעים אוטומטיים. עם זאת, ליבירה בע”מ אינה מחויבת לעקוב אחרי תכני המשתמש או אופן השימוש של המשתמש באתר/שירותים/אפליקציות. ליבירה בע”מ שומרת לעצמה את הזכות להתייחס לכל תוכן משתמש כתוכן אשר הועלה ביוזמת המשתמש וככזה נתון לאחריותו הבלעדית של המשתמש הרלוונטי. על כן, ליבירה בע”מ לא תממש את זכות הניטור השמורה לה ביחס לתוכן משתמש כאמור, אלא אם כן הפרות ו/או חריגות ביחס לתוכן משתמש כאמור הובאו לידיעתה באופן יזום. לליבירה בע”מ יש זכות לערוך, למחוק, לעוות, לשנות או להעביר תוכן משתמש מהאתר/שירותים/אפליקציות או לסרב לשדר, לשלוח באמצעיים אלקטרוני, להפיץ, או לפרסם כל תוכן משתמש (לרבות האפשרות שלא לאפשר למשתמש לפרסם או להפיץ תוכן משתמש באמצעות צד שלישי), ללא הודעה מראש, מכל סיבה שהיא ובכל עת. ליבירה בע”מ רשאית להגביל את השימוש באתר/שירותים/אפליקציות אם לפי שיקול דעתה השימוש כאמור או תכני המשתמש מפרים אלו מהתחייבויות המשתמש על פי תנאי השימוש.
 • כל תמונה, תיאור או הצגה של מוצר או שירות הכלולים באתר/שירותים/אפליקציות, הינם לצרכים כלליים ונועדו לדמות למשתמש את השירות המבוקש ו/או לצורכי המחשה בלבד. תוכן אשר זמין עבורך באמצעות האתר/שירותים/אפליקציות מתקבל ממקורות שונים. ליבירה בע”מ אינה אחראית באופן ישיר או עקיף על הדיוק, נכונות, התועלת, הבטיחות או זכויות קניין הרוחני הקשורות בתוכן. אף על פי שמשתמשי השירותים מחויבים להסכים לתנאי השימוש, צדדים שלישיים המבצעים שימוש באתר/שירותים/אפליקציות (לרבות משתמשים לא מורשים) עשויים לפרסמם או להעביר חומרים פוגעניים או מגונים, אליהם הנך עלול להיחשף באופן בלתי רצוני. הנך מוותר בזאת על כל זכות או סעד משפטי או סעד מכוח כל דין הנוגע לך או אשר עשוי לעמוד לזכותך בהקשר עם האמור לעיל. אנו מסירים כל אחריות הנוגעת לכל פעולה, ללא קשר לצורת הפעולה, או מחדל של משתמשים או צדדים שלישיים (לרבות משתמשים לא מורשים), בין אם הפעולה או המחדל נוצרו במהלך השימוש בשירות או בכל דרך אחרת.
 1. מגבלות תוכן משתמש

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנך מתחייב שלא לשלוח, לפרסם או להעלות תוכן משתמש אשר: (א) מפר זכויות חוקיות של צדדים שלישיים באופן בלתי חוקי, לרבות דברי נאצה, תוכן פוגעני, מאיים, וטורדני, תוכן אשר פוגע בזכות לפרטיות, נועד למטרות בלתי חוקיות ו/או הפוגע בפעילות האתר/שירותים/אפליקציות; (ב) מפר (או עשוי להפר) זכות קניין רוחני, זכות מוסרית או כל זכות אחרת של צד שלישי; (ג) מהווה (או שאתה מאמין או סביר להניח כי הוא מהווה) תוכן שהוא או שכרוך בו חומר שהוא בלתי חוקי, מזויף, גנוב, פיראטי, בלתי מורשה, או מקדם כל פעולה בלתי חוקית, בלתי מורשית או אלימה; (ד) אינו עומד בכל החוקים, הכללים או התקנות הרלוונטיים; (ה) מכיל מידע מטעה, מסולף או מצג שווא העלול לפגוע בליבירה בע”מ או בכל צד שלישי; (ו) יוצר עומס חריג באופן בלתי סביר או לא פרופורציונלי על התשתית של ליבירה בע”מ; או (ז) מפרסם, מאחסן, מעבד, מציע או משדל לאחת או יותר מהפעולות המפורטות להלן, או שידוע לך כי הוא מכיל קישורים למפורט להלן, או מוביל למקומות שמכילים קישורים למפורט להלן: (1) חומר שהוא פוגעני (לרבות חומר המקדם או מאדיר שנאה, אלימות, קנאה או כל ישות (בעבר או בהווה) המקדמת חומר פוגעני כאמור או פריטים הקשורים עם ישות שכזו); (2) חומר גזעני, משמיץ, מטריד או מאיים; (3) פורנוגרפיה (כולל כל חומר גס וכל דבר המתאר ילדים במצבים של רמיזות מיניות, בין אם מתאר ילדים אמתיים ובין אם לאו), או שעלול להזיק לקטין; (4) כל וירוס, סוס טרויאני או כל רכיב מזיק או משבש או (5) כל חומר המעודד התנהגות שתיחשב כעבירה פלילית, דורש התערבות מכוח אחריות אזרחית, מפר כל חוק או תקנה או שאינו הולם בצורה כזו או אחרת.

 1. מגבלות שימוש

למעט שימושים שהותרו באופן מפורש בתנאי השימוש, המשתמש לא יבצע ולא יאשר ו/או יאפשר לכל צד שלישי לבצע שינויים באתר/שירותים/אפליקציות. המשתמש מתחייב כי הוא ו/או מי מטעמו לא יעשה אחד או יותר מהדברים הבאים: (1) ישנה, יערוך, יעתיק, ישאב מידע, יתאים, ייתן רישיון משנה, יתרגם, ימכור, יבצע פעולות של הנדסה חוזרת, יפרק או ירכיב מחדש כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר/שירותים/אפליקציות, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירותים; (2) ינסה לסכל, למנוע, לשבש או להפריע בצורה כזו או אחרת לתכונות הקשורות באבטחת האתר/שירותים/אפליקציות ו/או השירותים  או לתכונות המונעות או מגבילות שימוש או העתקה של תוכן משתמש; (3) יציב את האתר/שירותים/אפליקציות, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת אתר אחר או כחלק מאתר אחר ו/או יעשה כל שימוש מסחרי, ללא הסכמתה הכתובה המוקדמת של ליבירה בע”מ; (4) ישתמש בכל רובוט, מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאתר ולאחזר מידע באתר/שירותים/אפליקציות או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר/שירותים/אפליקציות; (5) יתחזה לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג ליבירה בע”מ ו/או ימסור תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר לאדם או גוף כלשהו ו/או יעלה לאתר/שירותים/אפליקציות, יעביר, ישלח או ישדר כל חומר שקרי ומטעה ו/או חומר אשר נועד להערים על משתמש או על גוף כלשהו או יעשה שימוש בחשבון או סיסמה של משתמש אחר מבלי לקבל את הסכמתו מראש ובכתב; (6) יאסוף או יאגור מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות או יפיץ דואר זבל (SPAM) לשרתי האתר/שירותים/אפליקציות ו/או למשתמשים באתר/שירותים/אפליקציות , או (7) יעשה כל שימוש באתר/שירותים/אפליקציות באופן שאינו מאושר על פי תנאי שימוש אלו.

 1. קניין רוחני
 • האתר/שירותים/אפליקציות, כל הנתונים והמידע הזמין באתר/שירותים/אפליקציות, למעט מידע המצוי בקישורים לאתרים האחרים שהאתר/שירותים/אפליקציות, הם רכושה הבלעדי של ליבירה בע”מ או של צדדים שלישיים אחרים, שהתירו לליבירה בע”מ להשתמש בהם ואין לראות במידע או כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של ליבירה בע”מ או של צדדים שלישיים, לפי העניין. זכויות היוצרים באתר/שירותים/אפליקציות וברעיון העומד ביסוד האתר/שירותים/אפליקציות, לרבות סימניה המסחריים, עיצוב האתר/שירותים/אפליקציות, וכן בכל פעולה אחרת באתר/שירותים/אפליקציות הייחודים והבלעדיים לליבירה בע”מ, שמורים לליבירה בע”מ. אין להעתיק או לפרסם את התוכן הנמצא באתר/שירותים/אפליקציות או כל חלק ממנו ו/או לעשות בו או במידע שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של ליבירה בע”מ. כמו כן, אין להכניס באתר/שירותים/אפליקציות שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר/שירותים/אפליקציות בלא קבלת הסכמתה של ליבירה בע”מ מראש ובכתב. פרסומת המוצגת באתר/שירותים/אפליקציות מטעם גורם שאינו ליבירה בע”מ הינה קניינו של המפרסם ואין לעשות בה שימוש הפוגע בזכות המפרסם.
 • תוכן המשתמש שלך הינו רכושך הבלעדי וכל זכויות הקניין הרוחני בתוכן המשתמש שלך. על ידי הזנה, שליחה או פרסום של תוכן משתמש כלשהו באתר/שירותים/אפליקציות, אתה מעניק לליבירה בע”מ רישיון עולמי, לא בלעדי, ללא תמלוגים, תמידי וניתן להעברה להשתמש, להעתיק, להפיץ, לשדר, לשנות, להכין עבודות נגזרות, להציג, לפרסם ולבצע תוכן המשתמש על, באמצעות או בקשר עם האתר/שירותים/אפליקציות ו/או השירותים.
 1. הגבלת אחריות
 • הנך מתחייב ומצהיר כי ידוע לך ואתה מסכים, כי השימוש באתר/שירותים/אפליקציות הינו על אחריותך בלבד. השימוש באתר/שירותים/אפליקציות,  ו/או בתכנים ניתן לך כמות שהיא (AS IS) בהתאם להחלטת ליבירה בע”מ ובלי אחריות מכל סוג שהוא.
 • לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ליבירה בע”מ ביחס לתנאי שימוש אלה ו/או בגין האתר/שירותים/אפליקציות, יכולותיהם, מגבלותיהם, או התאמתם לצרכיך. כל הסתמכות על התוכן הינה באחריותך הבלעדית ואנחנו דוחים כל אחריות, מפורשת או משתמעת, ביחס לדיוק, אמינות, העמידה בזמנים, עדכניות, איכות, שלמות, שימושיות, אבטחה או ביצועיהם של האתר/שירותים/אפליקציות, התוכן ו/או השירותים וכל המידע הזמין באמצעותם או שהאתר/שירותים/אפליקציות, התוכן ו/או השירותים יהיו ללא טעויות או שהטעויות, ככל שישנן, תתוקנה.
 • הצבת מידע מסחרי ו/או מידע על בתי עסק ו/או מידע פרסומי באתר/שירותים/אפליקציות נועד לספק אינפורמציה בלבד ולא תתפרש כהצעה של האתר/שירותים/אפליקציות להשתמש ו/או המלצה, ו/או עידוד, ו/או הסכמה, ו/או הבעת תמיכה, ו/או חוות דעת מקצועית, ו/או מתן חסות של ליבירה בע”מ ו/או האתר/שירותים/אפליקציות לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי המפרסמים באתר/שירותים/אפליקציות, אם וככל שיהיו. בעצם פרסום התכנים ע”י ליבירה בע”מ אינה מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, קישורים, שירותים, ומוצרים המוצגים באתר/שירותים/אפליקציות. כל עצה או מידע הנמסרים בעל פה או בכתב, שתקבל מליבירה בע”מ לא ייצר כל אחריות לליבירה בע”מ, מעבר למה שכתוב מפורשות בתנאי שימוש אלו. כל הסתמכות על המידע המוצג באתר/שירותים/אפליקציות ו/או למידת התאמת המידע לשימושו של המשתמש ו/או לצרכיו הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש.
 • ליבירה בע”מ מסירה, באופן מפורש, כל התחייבות מכל סוג, מפורשת, משתמעת או על פי חוק, ואינה מתחייבת שהאתר/שירותים/אפליקציות יסופקו כסדרם או בלא הפסקות, יהיו איכותיים, יתקיימו בבטחה או ללא טעויות, ו/או הפרעות או יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי ו/או לתוכנות ליבירה בע”מ או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בין היתר בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל ליבירה בע”מ או אצל מי מספקיה או אצלך, ולא תהיה לך כל טענה כלפי ליבירה בע”מ בקשר לכך. הנך מודע לכך כי יתכן ובעתיד לא יהיה השירות זמין בשל צרכי תחזוקה, שדרוג או מכל סיבה אחרת.
 • ליבירה בע”מ, מנהליה, נושאי המשרה בה, עובדיה, שליחיה או בעלי מניותיה בשום אופן לא יהיו אחראים כלפיך או כלפי כל צד שלישי לכל אובדן, נזק או פיצוי שהוא, לרבות, ללא הגבלה, נזק או פיצוי כללי, אגבי, תוצאתי, נלווה, משני, עקיף, ישיר, עונשי או מיוחד (כולל אך לא רק נזק בגין אובדן של בסיס נתונים, אובדן תוכנות, עלויות הספקה של שירות חלופי, פגיעה בפרטיות או הפרעות בשירות) הנובע מכל הנוגע לתנאי שימוש אלה, מהשימוש או מאי יכולת להשתמש באתר/שירותים/אפליקציות, בתוכן ו/או בכל הקשור אליהם, מרכישת טובין, מרכישת שירותים, מביצוע עסקה, כתוצאה משימוש לא מורשה באתר/שירותים/אפליקציות, כתוצאה משינוי המידע שנמסר על-ידו, לרבות נזק הנגרם כתוצאה מהפסד ברווחים, שימוש והפסד במידע ושאר נכסים בלתי מוחשים, זאת גם אם ליבירה בע”מ קיבלה הודעה על האפשרות לאותם הפסדים. החבות הכוללת של ליבירה בע”מ במסגרת כל תנאי מתנאי שימוש אלו לא תעלה על הסכום ששילמת לליבירה בע”מ עבור השימוש באתר/שירותים/אפליקציות בתקופה של ששה (6) חודשים לפני התביעה הרלוונטית. לכן, אם לא שילמת לליבירה בע”מ עבור השימוש באתר/שירותים/אפליקציות, לא תהיה לליבירה בע”מ כל חבות כלפיך.
 • מידע אישי עשוי להתקבל ממך במהלך שימושך באתר/שירותים/אפליקציות, לרבות ומבלי להגביל, כל תוכן משתמש אשר תעלה לאתר/שירותים/אפליקציות. כל שימוש אשר נעשה על ידי ליבירה בע”מ במידע האישי אשר התקבל במהלך שימושך באתר/שירותים/אפליקציות יהיה כפוף להוראות המפורטות במדינות בפרטיות. ידוע לך כי על ידי מסירת המידע האישי כאמור, לרבות ומבלי להגביל, פרטי התקשרות ו/או מיקום, אתה מצהיר כי הנך מודע לסיכונים הכרוכים בכך ואתה פוטר את ליבירה בע”מ מכל אחריות לכך.
 1. שיפוי

אתה מתחייב כי הנך אחראי לכל תוצאה ישירה או עקיפה הנובעת משימוש באתר/שירותים/אפליקציות ואתה מסכים לשפות את ליבירה בע”מ, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה ולהגן עליהם בגין כל תביעה, טענה, דרישה הפסד, אבדן-רווח, תשלום, הוצאה או נזק, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט (כולל של צד ג’ כלשהו) כתוצאה מ: (א) הפרת תנאי שימוש אלה על ידיך או על ידי משתמש במחשב או מכשיר שלך או בחשבון שלך; (ב) כתוצאה מאופן השימוש או הניסיון להשתמש באתר/שירותים/אפליקציות; (ג) הפרה של כל חוק או תקנה לרבות, אך מבלי להגביל, הפרה של כל חוקי הפרטיות ותקנות שאליהם אתה כפוף; (ד) הפרת זכות כלשהי (לרבות קניין רוחני) של ליבירה בע”מ ו/או צד שלישי כלשהו; (ה) הפרה של כל אחד מהמצגים וההתחייבויות שלך בתנאי השימוש, וכן (ו) כל עניין אחר שעליו אתה אחראי על פי חוק או על פי דין.

 1. פרסומות של צדדים שלישיים וקישורים לאתרים אחרים

האתר/שירותים/אפליקציות מכילה קישורים לאתרים אחרים, אשר אינם קשורים או שייכים לליבירה בע”מ  (“האתרים האחרים”. ליבירה בע”מ איננה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר/שירותים/אפליקציות יהיו תקינים ויובילו את המשתמשים לאתר אינטרנט פעיל. ליבירה בע”מ רשאית למחוק מהאתר/שירותים/אפליקציות קישורים שנכללו בו בעבר או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי. ליבירה בע”מ אינה אחראית לתקינות האתרים האחרים, ו/או לשימוש באתרים האחרים ואין ולא תהיה לליבירה בע”מ אחריות, שליטה או אפשרות פיקוח על התכנים המצויים באתרים האחרים, שירותי תשלומים ו/או על מדיניות הפרטיות של האתרים האחרים. אין בהימצאות הקישורים באתר/שירותים/אפליקציות משום המלצה של ליבירה בע”מ לבקר ו/או להשתמש בהם ואינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, אמין, עדכני או מהימן. ביקורך באתרים האחרים הינו לפי שיקול דעתך ועל אחריותך הבלעדית.

 1. שונות

על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש ולשימוש באתר/שירותים/אפליקציות הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור חיפה. במידה וייקבע שתנאי כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה על ידי בית משפט בעל סמכות, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את משמעות וכוונת התנאים המקוריים ואילו יתר תנאי השימוש יישארו בתוקפם. אין דבר בהסכם זה היוצר כל שלוחה, העסקה, מיזם משותף או שותפות בינך לבין ליבירה בע”מ או מסמיך אותך לפעול מטעם ליבירה בע”מ. תנאי השימוש משקפים את כלל ההסכמות בין הצדדים בעניין תנאי השימוש באתר/שירותים/אפליקציות והיחסים בין הצדדים ותגבר על כל הסכמה או התחייבות קודמת, בעל פה או בכתב. ליבירה בע”מ רשאית להמחות, להעביר או להסב את זכויותיה והתחייבויותיה לפי תנאי השימוש או כל חלק מהן לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון. אינך רשאי להמחות, להעביר או להסב את זכויותיך והתחייבויותיך לפי תנאי השימוש או כל חלק מהן וכל ניסיון הסבה כאמור יהיה בטל ומבוטל. בין הצדדים לא מתקיימים ולא יתקיימו יחסי עובד – מעביד, יחסי הרשאה, יחסי סוכנות או יחסי שותפות, לכל צורך שהוא. ככל שנצטרך ליצור איתך קשר, אתה מסכים שנוכל לעשות זאת לכל כתובת הידועה לנו, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני.

עדכון אחרון: מאי 2020